Современные формы организации рекреационно-оздоровительной работы с населением

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки
Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Сучасні форми організації рекреаційно-оздоровчої роботи з населенням
Бондар А. С.
Харківська державна академія фізичної культури
И
2012
Анотації:
Вивчено сучасні форми організації рекреаційно-оздоровчих занять. Представлена організація занять у фітнес-клубах, відвідування комплексних спортивних споруд. Наведено аналіз публікацій, в яких автори розглядають особливості розвитку фітнес-індустрії в ринкових умовах. Проведено анкетування, у якому взяло участь 1500 жителів міста у віці 18−75 років. Встановлено, що серед опитуваних найбільш популярними є фітнес-клуби середнього рівню, де вартість абонементу складає 20−50 доларів США на місяць. Встановлено, що фітнес-клуби відвідують в основному люди середнього віку з метою комплексного оздоровлення, збереження гарної фізичної форми і привабливої зовнішності. Зазначено, що на сьогоднішній день фітнес-клуби повинні орієнтуватися в основному на оздоровчий напрям та задовольняти психологічні і соціальні потреби клієнтів.
Ключові слова:
рекреаційний, оздоровчий, спортивний, послуги, фітнес, клуб, споруди.
Бондарь А. С. Современные формы организации рекреационно-оздоровительной работы с населением. Изучены современные формы организации рекреационнооздоровительных занятий. Представлена организация занятий в клубах фитнесса, посещение комплексных спортивных сооружений. Приведен анализ публикаций, в которых авторы рассматривают особенности развития индустрии фитнесса в рыночных условиях. Проведено анкетирование, в котором приняло участие 1500 жителей города в возрасте 18−75 лет. Установлено, что среди опрашиваемых наиболее популярными являются фитнес-клубы среднего уровня, где стоимость абонемента составляет 20−50 долларов США на месяц. Установлено, что фитнес-клубы посещают в основном люди среднего возраста с целью комплексного оздоровления, сохранения красивой физической формы и привлекательной внешности. Отмечено, что на сегодняшний день фитнес-клубы должны ориентироваться в основном на оздоровительное направление и удовлетворять психологические и социальные потребности клиентов.
рекреационный, оздоровительный,
спортивный, услуги, фитнесс, клуб, соору-
Bondar A.S. The modern forms of organization of recreational health-building work with a population.
The modern forms of organization are studied recreational health-building employments. Organization of employments in the clubs of fitness, visit of complex sporting buildings is presented. The analysis of publications in which authors examine the features of development of industry of fitness in market conditions is resulted. A questionnaire in which 1500 habitants of city took part in age 18−75 years is conducted. It is set that among polled most popular are clubs of fitness of middle level, where the cost of subscription is made by 20−50 dollars of the USA on a month. It is set that clubs of fitness visit mainly people of middle ages with the purpose of the complex making healthy, maintainance of beautiful physical form and attractive exterior. It is marked that to date clubs of fitness must be oriented mainly on health direction and to satisfy the psychological and social necessities of clients.
recreational, health-improvement, sporting, services, fitness, club, buildings.
Вступ.
Рекреаційно-оздоровчі заняття відіграють велику роль у житті сучасної людини, так як вони сприяють збереженню здоров’я, покращенню фізичної підготовленості, підвищенню рівня працездатності, зростанню соціальної активності та заповненню дозвілля людей. Саме тому створення належних умов для залучення широких верств населення до рекреаційно-оздоровчих занять є пріоритетним завданням уряду та органів управління фізичної культури та спорту [2].
У наукових праць дослідників О. Жданової, І. Кото-вої, В. Поляковського, А. Тучак розкрито особливості змісту основних рекреаційних форм та рекреаційного туризму. В свою чергу В. Веліканова і В. Павленко в своїх працях розкривали поняття «рекреаційне дозвілля», «відпочинок», «видовищна дія», «ігрова діяльність», «гра», виділяючи основні характеристики ігрової діяльності. Велике значення для вивчення дозвілля мають роботи І. Бутенко і Г. Малухиної, присвячені вільному часу як соціальному феномену. О. Вар-данянц у своїх дослідженнях вивчав співвідношення рекреаційно-дозвільних і лікувально-оздоровчих чинників курортів. Пошуку нових рекреаційних форм занять зі школярами і студентами та мотивації дітей і юнаків до занять фізичними вправами у вільний час присвячені досліджень таких авторів як Т. Бондар, Г. Єрмакова, О. Ковальова, Т. Ротерс, У Шевців та ін.
Не зважаючи на те, що автори у своїх працях розглядали окремі аспекти рекреаційної роботи з людьми різних вікових груп, питання організації сучасних
© Бондар А. С., 2012
рекреаційно-оздоровчих форм залишається до кінця не вивченим, що й зумовило вибір теми дослідження.
Дане дослідження виконане відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011 — 2015 рр. за темою 1.7. «Теоретико-методологічні та прикладні аспекти застосування інноваційних технологій у спортивному менеджменті».
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є вивчення сучасних форм організації рекреаційно-оздоровчих занять.
У роботі використовувався аналіз літературних джерел та документів та анкетування, у якому взяло участь 1500 жителів м. Харкова у віці від 18 до 75 років.
Результати дослідження.
Сьогодні особливого значення набуває рекреаційна робота з населенням у місцях масового відпочинку та за місцем проживання, де батьки разом з дітьми займаються фізичними вправами у вільний від роботи та навчання час, бо, як відомо, саме з родини починає формуватися звичка до активного та здорового способу життя.
Найбільш розповсюдженими формами занять за місцем проживання є ранкова і вечірня гігієнічна гімнастика, фізкультурні паузи і фізкультхвилинки, загартовуючи процедури, походи вихідного дня, пішохідні прогулянки, екскурсії, заняття у групах здоров’я та фізкультурно-оздоровчих групах (загальної фізичної підготовки, жіночої гімнастики, силової підготовки, оздоровчого бігу і т. д.), а також спортивні змагання, які є дієвим засобом зміцнення здоров’я, розвитку
І ПЕДАГОГІКА І та медико& quot-біол°гічні
*---«-----------* проблеми фізичного
виховання і спорту ____________________
найважливіших рухових якостей, перевірки технічної, фізичної і вольової підготовки [1]. Крім того, великою популярністю серед населення користуються такі види прикладної фізичної діяльності, як рибальство, полювання, збір грибів і ягід, збір лікарських рослин, які також можна віднести до рекреаційних занять.
Однак, на сьогоднішній день, в Україні, як свідчать результати аналізу державної статистичної звітності, досить не значна кількість людей охоплена рекреаційною діяльністю, зокрема у м. Харкові, де мешкає 1452,3 тис. жителів, лише 139,035 тис. людей залучено до рекреаційно-оздоровчих занять, що складає лише 9,5% від всього населення [5].
Саме тому, головне завдання органів управління з фізичної культури і спорту, закладів культури, освіти та охорони здоров’я, спільно з громадськими організаціями провести необхідні заходи щодо перетворення парків культури і відпочинку та пляжів на центри фізкультурно-оздоровчої роботи для організації і проведення масових змагань, активного відпочинку і здорового дозвілля широких верств населення.
Це, в свою чергу, потребує вирішення ряду матеріально-технічних питань, таких як: 1) організація агітаційно-пропагандистської і інформаційної роботи- 2) транспортне забезпечення- 3) створення мережі обслуговуючих установ: пунктів прокату спортивного інвентарю, пунктів харчування, човникових станцій- 4) будівництво спортивних споруд, бігових і лижних трас, доріжок здоров'-я, ігрових майданчиків і т.д.- 5) забезпечення охорони громадського порядку- 6) забезпечення санітарного контролю і очищення території [1].
Окрім загальновідомих та доступних рекреаційних форм сьогодні в умовах ринкових відносин з’являються нові форми залучення населення до активного відпочинку [3, 4, 6], для цього в великих містах та районних центрах будуються комплексні спортивні споруди, рекреаційно-ландшафтні установи, торгівельно-розважальні комплекси, фітнес-центри, спортивні майданчики, боулінг-клуби, більярдні клуби, штучні футбольні поля та споруди зі штучним льодом, заняття у яких набувають все більшої популярності серед людей усіх вікових груп. Як правило, це нові недержавні структури, що надають населенню платні фізкультурно-оздоровчі послуги і здійснюють свою діяльність без державної підтримки, за рахунок власної комерційної та підприємницької діяльності [3, 4].
Дослідження показало, що у м. Харкові існують спортивні споруди різних форм власності серед яких 17 стадіонів- 840 спортивних майданчиків- 276 майданчиків із тренажерним обладнанням- 90 тенісних кортів- 64 стандартних футбольних полів- 696 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять- 362 спортивних зал- 21 плавального басейна- 119 стрілецьких тирів- стрілецького стенду- велотреку- 7 споруд зі штучним льодом, що здатні працювати в цілорічному режимі- 3 веслувально-спортивних бази- крите хокейне поле [5].
Зміна економічних відносин у сфері надання фітнес-послуг призвела до комерціалізації спорту та
появи нових фізкультурно-оздоровчих організацій, найбільш популярними з яких, на сьогоднішній день, є фітнес-клуби [3]. Як показало дослідження, важливе значення для росту популярності фітнес-клубу серед споживачів найчастіше визначається такими характеристиками, як загальний рівень фітнес-клубу і його імідж, рівень цін на послуги, місцезнаходження клубу, різноманітність асортименту послуг, ступінь оснащеності необхідним обладнанням та устаткуванням. Опитування серед мешканців м. Харкова, які відвідують фітнес-клуби, показало, що пріоритетним чинником при виборі клубу для них було його місцезнаходження, якість устаткування та рівень кваліфікації персоналу, а останнє місце посідає наявність повного комплексу супутніх послуг.
Як свідчать дослідження Мічуди Ю.П., сьогодні фітнес-клуби розподіляють на ІІІ рівні, в залежності від цінової політики та комплексу фізкультурно-спортивних і допоміжних послуг. І рівень формують дорогі елітні клуби, ціни абонементів в яких складають 80−300 доларів США на місяць. Вони передбачають наявність басейну, фітнес-бару, кімнати для спеціальних програм SPA, приміщення для дитячого фітнесу або дитячої кімнати з нянею. Клієнтам таких клубів за окрему платню надаються супутні послуги
— послуги косметологічних центрів, перукарень, ресторанів, барів.
До ІІ рівня віднесено клуби з вартістю абонементів від 20 до 50 доларів США на місяць, за додаткову платню можна отримати супутні послуги, крім того практикуються одноразові відвідування клубу, що коштують від 5 доларів США й більше, послуги персонального тренера коштують 50−150 доларів США на місяць. У фітнес-клубах середнього класу, як правило, обов’язковими є тренажерний зал, а також зал для аеробіки і фітнесу. Додатковими є: сауна або парна, солярій, масажний кабінет, косметичний салон. Клієнтам таких клубів пропонують абонементи на квартал, півріччя, рік, а також сімейні абонементи із значними знижками. У таких клубах робочий день розподіляється на денні (дешеві абонементи) і вечірні (дорогі абонементи) часи. Найбільш завантаженим, як свідчить дослідження, є вечірній час після 17. 00 год., що пов’язано із тривалістю робочого дня більшості людей, що відвідують клуб.
ІІІ рівень фітнес-послуг існує завдяки дешевим клубам, які мають лише тренажерний зал (за рідкісним виключенням ще і танцювальний або фітнес-зал). Час перебування клієнтів в тренажерному залі, як правило, не обмежується. Ціна на заняття в таких клубах складає 10−20 доларів США на місяць [3].
Оптимальним місцем розташування фітнес-клубу є бізнес-центри бажано у центрі міста або недалеко від нього. Менш вдалий варіант — це клуб на території житлового масиву, так званий клуб «біля будинку», оскільки, доведено психологами, що людині набагато комфортніше відвідувати спортивно-оздоровчий клуб до і після роботи або у обідню перерву недалеко від офісу [1, 6]. Це пов’язано з тим, що людині не завжди хочеться ламати звичний алгоритм «дом-работа-дом».
ПСИХОЛОГІЯ
32 012
¦
Прийшовши після роботи додому, людині набагато важче психологічно налаштувати себе на похід у фітнес-клуб.
В результаті проведеного опитування серед жителів м. Харкова було встановлено, що найбільшим попитом серед них користуються послуги фітнес-клубів середнього класу, їм надають перевагу 65% відвідувачів спортивних клубів, серед яких 70% чоловіків і жінок у віці від 25 до 40 років і 30% складають люди віком 18−25 років та ті кому понад 40 років із середнім рівнем доходів від 1500 грн. на місяць і вище.
При цьому, на питання «З якою метою ви відвідуєте фітнес-клуб?» пріоритети респондентів розподілилися наступним чином: 32% опитуваних відповіли, що відвідують фітнес-клуби бо бажають добре виглядати, 26% займаються у клубі для позбавлення від зайвої ваги / набору м'-язової маси, 16% опитуваних відповіли — для комплексного оздоровлення, 8%
— для збереження спортивної форми, 11% - для зняття психологічної напруги після робочого дня і 7% відвідують клуб для відпочинку та спілкування.
Отже результати опитування свідчать про те, що фітнес-клуби відвідують в основному люди середнього віку з метою комплексного оздоровлення, збереження гарної фізичної форми і привабливої зовнішності. Таким чином, на сьогоднішній день фітнес-клуби повинні орієнтуватися в основному на оздоровчий напрям та задовольняти психологічні і соціальні потреби клієнтів.
Основними чинниками розширення ринку фітнес-послуг є зростання платоспроможності населення, популяризація і престижність занять, підвищення уваги населення до свого здоров’я і фізичного стану [4]. Слід враховувати, що фітнес-клуби перестають бути тільки центрами спорту, вони стають клубами за інтересами, центрами дозвілля та спілкування, центрами активного розвитку дітей і т. д. Фітнес-клубам слід і надалі розвивати ринок фізкультурно-оздоровчих послуг за рахунок поліпшення якості технічного оснащення, індивідуалізації відношення до клієнта, введення нових ексклюзивних або популярних масових тренувальних програм, розширення спектра основних і допоміжних послуг.
Окрім фітнес-клубів великою популярністю серед населення для проведення активного дозвілля користуються комплексні спортивні споруди [1], одним серед яких є Харківський Палац Спорту «Ювілейний». У ході своєї діяльності Комунальне підприємство «Харківський Палац Спорту» надає різні види послуг: фізкультурно-виховні, фізкультурно-оздоровчі, спортивно-видовищні, спортивно-тренувальні. Окрім спортивних заходів, КП «Харківський Палац Спорту» надає унікальну можливість проведення виставок та ярмарків, презентацій, естрадних концертів, дискотек та фестивалів.
У ході опитування жителів м. Харкова з’ясувалося, що всі вони хоча б раз у житті відвідували Палац Спорту з тією чи іншою метою. При цьому 30% респондентів регулярно відвідують палац один раз на місяць, 47% респондентів бувають у Палаці спорту раз
на рік, 23% стверджують, що відвідують Палац спорту доволі часто, що вказує на чималу популярність даного спортивного об'єкту у громадян.
При цьому, як з’ясувалося, що на періодичність відвідувань Палацу спорту не впливає відстань від місця проживання людини до самого Палацу, так серед тих, що регулярно відвідують цей спортивний комплекс лише 15% опитуваних проживають недалеко від Палацу, а точніше в тому ж районі, 61,6% респондентів відповіли, що на проїзд від Палацу до їх домівок вони витрачають приблизно півгодини, а 23,3% опитуваних взагалі мешкають в іншому кінці міста.
Найбільш популярними заходами, які відвідують мешканці м. Харкова у Палаці спорту є спортивні змагання з різних видів спорту — їх відвідують 85,5% респондентів, на другому місці - виставки-ярмарки, які відвідують 81,6% опитуваних, на концертах популярних зірок естради, що проводяться у палаці спорту, бувають 68,3%, 25,5% респондентів відвідали спортивні свята у Палаці спорту та 8,3% - відвідували інші заходи. При цьому більшість з опитуваних — 68% відвідувачів стверджують, що у Палаці спорту надаються здебільшого платні послуги, в той час як 32% опитуваних відвідують безкоштовні заходи.
Щодо якості отриманих у Палаці спорту послуг, 51% громадян вважають, що їх якість заслуговує оцінки «добре», а 49% оцінили якість послуг — «задовільно», при цьому жоден з опитуваних не оцінив якість наданих Палацом спорту послуг на «відмінно». Слід підкреслити, що це суб'єктивна думка пересічних громадян. Щодо оцінки стану палацу спорту як спортивної споруди, тобто якість облаштування основних та допоміжних приміщень, інтер'єр, планування, додатковий сервіс та послуги, то за 5-бальною шкалою 75% опитаних вважають, що якість споруди Палац спорту заслуговує оцінки «3», 18% оцінили споруду на «4», 7% опитуваних поставили оцінку «2» та жоден з респондентів не оцінив якість споруди на «5» балів, це свідчить про те, що треба покращувати якість спортивної споруди та послуг згідно із сучасними вимогами.
Цьому сприятимуть: покращення матеріальних умов внутрішніх приміщень- удосконалення пунктів харчування та розширення спектру додаткових послуг відвідувачам, що зробить їх перебування у Палаці більш приємним та комфортним- постійний зв'-язок зі ЗМІ регіонального та національного масштабу для підвищення популярності Палацу спорту- налагодження системи маркетингу Палацу спорту, для чого слід постійно виявляти громадську думку щодо заходів, які б вони регулярно і із задоволенням відвідували, розповсюджувати інформацію та рекламу стосовно нових послуг, залучати школярів та широкі верстви населення до участі у святах та розважальних заходах у Палаці спорту, регулювати ціни на послуги у відповідності до фінансових можливостей людей, створити систему випуску атрибутів, календарів, тематичних сувенірів з зображенням Палацу спорту, або символіки заходу, якому вони присвячені.
І ПЕДАГОГІКА І та медико& quot-біологічні
'---«------------1 проблеми фізичного
виховання і спорту _______________________
Висновки:
Сьогодні, в умовах розвитку ринку фізкультурно-спортивних послуг, з’являються нові форми рекреаційно-оздоровчої роботи, які набувають все більшої популярності серед населення, такі як заняття боулінгом, більярдом, рекреаційним туризмом, катання на ковзанах, роликових ковзанах, заняття у фітнес-клубах, відвідування рекреаційно-ландшафтних установ, комплексних спортивних споруд тощо.
Серед жителів м. Харкова найбільш популярними є послуги, що надають фітнес-клуби середнього рівня, в яких місячний абонемент коштує від 20 до 50 доларів США на місяць. Такі клуби відвідують переважно люди від 25 до 40 років із середнім рівнем доходів від 1500 грн. на місяць і вище, з метою добре виглядати, позбавитися від зайвої ваги, або набрати м’язову масу
і лише 16% опитуваних відвідують фітнес-клуби для комплексного оздоровлення.
Одним з популярних видів активного відпочинку населення є відвідування комплексних спортивних споруд, зокрема мешканці м. Харкова віддають пре-вагу таким заходам, що проводяться у Палаці спорту «Ювілейний», як спортивні змагання з різних видів спорту (85,5%), виставки-ярмарки (81,6%), концерти популярних зірок естради (68,3%), спортивні свята (25,5%).
Подальшого вивчення потребують проблеми ціноутворення на фізкультурно-спортивні послуги, та особливості маркетингової діяльності фізкультурно-спортивних організацій різних форм власності у системі забезпечення активного відпочинку та дозвілля населення.
ПСИХОЛОГІЯ
Література:
1. Бондар А. С. Менеджмент рекреаційно-оздоровчої роботи: навчальний посібник. Харків, 2010. 178 с.
2. Загальнодержавна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012−2016 рр. Кабінет Міністрів України. К., 2011.
3. Мічуда Ю. П. Проблеми розвитку підприємництва у сфері спорту для всіх. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2007. № 1. С. 82 86.
4. Мяконьков В. Б. Предпринимательство и спорт: особенности правового регулирования на современном этапе. Материалы третей международной научно-практической конференции «Спортивное право: перспективы развития». М., 2010. С. 66.
5. Основні показники економічного і соціального розвитку м. Харкова за підсумками 9 місяців 2011 року. Харківська міська рада. Харків, 2011.
6. Черепов В. А. Проблемы менеджмента в сфере физической культуры и спорта (хрестоматия): учеб. пособие для студ. вузов физ. культуры. СПб.: СПб. гос. акад. физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта. 2000. 229 с.
Информация об авторе: Бондарь Анастасия Сергеевна
anastasiabond1@rambler. ru Харьковская государственная академия физической культуры ул. Клочковская 99, г. Харьков, 61 022, Украина.
Поступила в редакцию 20. 03. 2012 г.
References:
1. Bondar A.S. Menedzhment rekreacijno-ozdorovchoyi roboti [Management of recreation health improvement works], Kharkiv, 2010, 178 p.
2. Zagal’noderzhavna cil’ova social’na programa rozvitku fizichnoyi kul’turi i sportu na 2012−2016 rr. [Nationwide target social program of development of physical culture and sport on 2012−2016 ], Cabinet Ukraine, Kiev, 2011.
3. Michuda Iu. P. Teoriia i metodika fizichnogo vikhovannia i sportu [Theory and methods of physical education and sport], 2007, vol. 1, pp. 82 86.
4. Miakon’kov V. B. Predprinimatel’stvo i sport: osobennosti pravovogo regulirovaniia na sovremennom etape [Enterprise and sport: features of the legal adjusting on the modern stage]. Sportivnoe pravo: perspektivy razvitiia [Sporting right: prospects of development], Moscow, 2010, p. 66.
5. Osnovnipokazniki ekonomichnogo i social’nogo rozvitku m. Kharkova za pidsumkami 9 misiaciv 2011 roku [Basic indexes of economic and social development of Kharkiv on results 9 months of 2011], Kharkiv city advice, Kharkiv, 2011.
6. Cherepov V.A. Problemy menedzhmenta v sfere fizicheskoj kul'-tury i sporta [Management problems in the field of physical culture and sport ], Saint Petersburg, SPSAPC Publ., 2000, 229 p.
Information about the author: Bondar A.S.
anastasiabond1@rambler. ru Kharkov State Academy of Physical Culture Klochkovskaya str. 99, Kharkov, 61 022, Ukraine.
Came to edition 20. 03. 2012.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой