Актуальність асортиментної політики у сучасному управлінні підприємством роздрібної торгівлі

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Организация и управление
Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ISSN 2413−9009
Актуальшсть асортиментно* полггики у сучасному управлшш п1дприемством роздр1бно1 торг1вл1
?фiмова ?вгешя Олександрiвна
Нацюнальний фармацевтичний утверситет, здобувач освтнього ступеня «Бакалавр»
спецiальностi «Маркетинг», Укра'-ша
Анотащя. За результатами дослщження встановлено, що асортиментна политика становить курс дiй з управлшня торговим асортиментом, який передбачае уточнення та конкретизацiю стратепчно'-'- мети й поточних завдань- розробку та обГрунтування засобiв, методiв i форм дiяльностi з '-х досягнення- визначення реального ресурсного забезпечення реалiзащi плану. 1дентифжовано складовi асортиментно'-'- полiтики пiдприемства роздрiбноi'- торгiвлi. Доведено, що за допомогою асортиментно'-'- полiтики забезпечуеться досягнення юнцевих цiлей пiдприемства, пов'-язуються воедино складовi комерцшно'- стратеги та досягаеться можливкть найбiльш ефективного розпорядження ресурсами.
Ключовi слова: маркетинг- асортиментна полiтика- управлшня пщприемством.
Ринкова ор1ентащя пщприемств роздр1бно'-'- торпвл1, залежшсть '-х май-бутнього вщ можливостей задоволення споживчого попиту зумовлюють не-обхщшсть ретельного вивчення чинниюв, як сприяють формуванню широкого спектра таких можливостей. Серед таких чиннигав важливе мкце пось дае асортиментна полггика, яка поряд з мкцем розташування 1 щновою поль тикою дозволяе сформувати у споживача певний р1вень сприйняття пщпри-емства роздр1бно'-'- торпвль
Вивченню питань формування асортиментно'-'- пол1тики, '-хнього впливу на майбутнш розвиток та конкуренты позицп пщприемства роздр1бно'-'- тор-пвл1 присвячеш пращ багатьох заруб1жних вчених-економ1спв, зокрема Б. Бермана 1 Дж. Еванса [1], М. Салл1вана 1 Д. Едкока [2], А. Катаева [3], В. Сне-прьово'-'- [4] та ш. Проте, кнуюч1 розробки здебгльшого стосуються оргашза-цшно-техшчних заход1 В з формування асортименту. Водночас не детали на-лежного методолопчного висвгглення питання обГрунтування значущосл асортиментно'-'- пол1тики в турбулентних ринкових умовах.
Мета статт — теоретичне обГрунтування сутност та м1сця асортимент-но'-'- полггики у сучасному управлшш пщприемством роздр1бно'-'- торпвль
Результати дослiдження
За умов конкуренцп торговельним пщприемствам необхщно ор1енту-ватись на задоволення потреб споживач1 В, забезпечуючи при цьому економь чну ефектившсть свое'-'- роботи. Реал1защя ще'-'- мети б! льшою м1рою залежить
УДК 658. 8
JEL Classification: M31
Вступ
вщ асортименту товарiв, що пропонуеться. Товар, за твердженням Р. Варлей, посiдаe центральне мiсце в будь-якш оргашзацп, незалежно вiд того, кнуе вiн у формi матерiального продукту чи в формi послуги, визначае специфжу Г! дiяльностi та впливае на всi аспекти бiзнес-стратегiй [5, с. 18]. Тому, сього-днi, за умов зовнiшнього оточення господарюючих суб'-ектiв, яке е досить динамiчним, забезпечення довгострокового iснування пщприемства на ринку потребуе стратепчного пiдходу до питання формування асортименту то-варiв в роздрiбнiй торпвл^ що забезпечуеться розробкою i реалiзацiею активно! асортиментноГ полiтики пщприемствами роздрiбноi торгiвлi.
Значущiсть проблем, що пов'-язаш з формуванням оптимально! асортиментноГ полггики пiдприемствами роздрiбноi торпвл^ пiдсилюеться склад-нiстю, неоднозначнiстю та рiзноспрямованiстю поняття асортименту, що ви-тiкае з його характеристики за рiзними напрямами, ознаками, категорiями, а також виявленням безлiчi рiзноманiтних чиннигав, якi впливають на його формування та потребують вiдповiдного управлiння.
Розглядаючи економiчний змiст та теоретичнi аспекти поняття «асор-тиментна политика», ми дшшли висновку, що не кнуе однозначного тлума-чення цього термшу.? певна невизначенiсть i при трактуванш таких понять, як «товарна полгтика», «асортиментна концепщя», «асортиментна страте-пя», «формування асортименту». Бiльш того, деяк автори ототожнюють Гх, як мiж собою так i з «асортиментною пол^икою».
Вчений С. В. Близнюк зазначае, що асортиментна полггика передбачае формування товарного асортименту, який якнайкраще пiдходить для роботи на обраному ринку та забезпечуе економiчну ефектившсть дiяльностi пщп-риемства [6]. Таке трактування зводить сутшсть асортиментноГ пол^ики до процесу формування асортименту, хоча i визначае його щлеспрямовашсть на забезпечення ефективностi. Цей же автор характеризуе асортиментну поль тику як сферу дiяльностi пiдприемства з формування асортименту та мисте-цтво управлшня [6], розширюючи ГГ спрямовашсть на визначення цiлей i за-собiв для Гх досягнення, але все ж таки обмежуючи зм^т ще'-Г полiтики проце-сом формування асортименту.
У визначенш Л. Б. Мiротiна «асортиментна пол^ика» трактуеться як цiлi, завдання та основш напрямки формування асортименту продукцп'- [7], що також можна охарактеризувати як спрощений погляд на дану проблему. Л. Л. Данилова вважае, що змкт та завдання асортиментноГ пол^ики поля-гають в тому, щоб у даний момент часу набiр товарiв, який пропонуеться ш-дприемством, оптимально вiдповiдав потребам споживача як за ягасними характеристиками, так i стосовно кiлькiсних обсяпв [8- 9]. Такий пiдхiд, на наш погляд, ще бiльше звужуе сутшсть асортиментноГ полггики, бо акцентуе ува-гу тгльки на оргашзацшному аспектi формування асортименту.
Вченi Р. Б. Ноздрьова i Л. I. Ципчко [10], В. П. Свщерський i А. М. Мiщенко [11] дотримуються думки, що асортиментна политика — це визначення набору товарних груп, що найбгльше пщходить для усшшно'-Г працi на ринку та забезпечуе економiчну ефективнiсть дiяльностi фiрми в цiлому.
Перевагою такого визначення, на нашу думку, е те що в ньому акцентуеться увага не т! льки на оргашзацшних i техшчних аспектах процесу формування асортименту, а й тих, що безпосередньо Гм передують, а саме маркетингових дослщженнях та економiчних обГрунтуваннях. Позитивним е також орiента-щя асортиментноГ пол^ики на досягнення загальних щлей пiдприемства.
Автори Р. Б. Ноздрьова та Л. I. Ципчко пщкреслюють також важливiсть визначення оптимального сшввщношення товарiв, що рiзняться за стадiями життевого циклу, але одночасно знаходяться на ринку [10]. Бгльш змютовне визначення асортиментнiй полгтищ надае В. В. Снегiрьова. На Г Г думку, асортиментна пол^ика передбачае певний курс дш або наявшсть заздалегiдь обмiркованих принципiв, завдяки яким забезпечувалась би послщовшсть ршень та заходiв в сферi формування товарного асортименту. Основну мету асортиментноГ пол^ики автор бачить у формуванш товарного асортименту з урахуванням стратепчних ринкових цiлей, якi стоять перед пщприемством та взаемозв'-язку рiшень, яю приймаються [4]. Надане визначення хоча й ха-рактеризуе стратегiчну спрямовашсть асортиментноГ пол^ики, але не 1люс-труе ч^ко'-Г вiдмiнностi мiж нею та формуванням асортименту.
Центральним елементом комерцшно'-Г стратеги дiяльностi пщприемст-ва роздрiбноi торгiвлi називають асортиментну пол^ику О. В. Пiгунова [12], Ф. Г. Панкратов i Т. К. Серьогша [13], що не тгльки вказуе напрямок завдань, що виршуються, але й вiдображуе пiдлеглий характер асортиментноГ поль тики асортиментнiй стратеги. ТакоГ ж думки дотримуються Л. В. Балабанова [14] та Р. П. Валевич [15].
Б1льш досконалими, на нашу думку, е пщходи до визначення асортиментноГ политики таких авторiв, як А. А. Мазарак i Н. М. Ушакова. Так, за Гхньою думкою, асортиментна пол^ика е системою заходiв, яю спрямованi на визначення найближчих й вщдалених цiлей в розвитку асортименту товарiв та розробку принцишв, у вiдповiдностi з якими вона буде проводитись [16]. У цьому визначенш наголошено на системному характерi асортиментноГ поль тики та вщповщносл ГГ певним принципам.
Подiбний, але б! льш конкретизований пiдхiд викладено Б. Берманом. За ним, асортиментна пол^ика е шструментом реалiзацii стратегiчних i так-тичних цiлей фiрми через змши асортименту та кiлькостi товарiв (послуг) вiдповiдно до сутностi та еташв здiйснення цих цiлей [1]. Автор пщкреслюе напрями завдань, що виршуються, не тiльки за часом, а й за характером, а також поетапну реалiзацiю поставлених щлей.
Найбгльш деталiзованою позицiею щодо визначення асортиментноГ полiтики е позицiя Т. С. Мазепи. На думку вченого асортиментна пол^ика е пол^икою пщбору до реалiзацii окремих видiв та рiзновидiв товарiв, плану-вання та регулювання асортиментноГ структури товарообороту [17]. Щнним е наголос на розмежуванш оперативних (формування асортименту), тактич-них (поточне планування асортиментноГ структури товарообороту) i стратепчних (стратепчне регулювання асортиментноГ структури товарообороту) завдань асортиментноГ политики.
Багатощльовий пщхщ до формування стратепчних щлей пщприемства не зшмае актуального питання щодо головно'-'- мети функщонування пщпри-емства. Так, в якост головно'-'- цш торговельного пщприемства б! льш1сть економ1спв [18- 19] видгляють пщвищення його конкурентно'-'- позицп на споживчому ринку.
На реал1защю головно'-'- цш можуть бути спрямоваш тага стратепчш щ-
лг
— розширення сегменту споживчого ринку, охопленого д1яльшстю торговельного пщприемства-
— пошук та заповнення нових ринкових шш-
— суттеве пщвищення р1вня торговельного обслуговування покупщв-
— зростання суми прибутку та р1вня рентабельного торговельно'-'- д1я-льносп-
— зниження р1вня господарських ризигав-
— зростання суми власного кашталу та пщвищення ринково'-'- вартост пщприемства.
Для забезпечення досягнення стратепчних щлей пщприемство розро-бляе тактичш щль Тага цш формуються для реал1зацп стратепчних щлей 1 спрямоваш на постановку та виршення окремих проблем, що е необхщними для досягнення щлей стратепчного характеру. У той же час сукупшсть так-тичних щлей пщ час '-х анал1зу може впливати на коректування стратепчних щлей. Оперативш щл1 ор1ентують пщприемство на виршення поточних проблем, ставлять завдання, виконання яких забезпечуе досягнення тактичних 1 стратепчних щлей.
З урахуванням загальних щлей пщприемства вщповщно до характеру '-х спрямованост та в '-х розвиток формуються й щл1 управлшня асортимен-том: стратепчш, тактичш та оперативна Система щлей торговельного пщприемства може бути сформована 1 в функщональному аспект! За цим напря-мком розр1зняють: маркетингов1, фшансово-економ1чш, швестищйш, шно-ващйш, оргашзащйш цш.
В рамках функщональних щлей також формуються цш управлшня асортиментом, бо, як зазначалось вище, ця д1яльшсть торговельного пщприемства е центральною складовою його комерщйно'-'- д1яльносп.
Асортимент можна розглядати з р1зних точок зору, а саме як:
— зас1б задоволення потреб споживач1в-
— предмет пращ та товарш ресурси торговельних пщприемств-
— товарш запаси пщприемств торпвл1-
— складову об1гових актив1 В та майна пщприемств-
— об'-ект авансування фшансових ресурс1 В та об'-ект швестування-
— об'-ект спрямування шноващйно'-'- д1яльносп-
— зас1б вдосконалення оргашзацп торговельного обслуговування тощо.
Зазначене пщтверджуе необхщшсть 1 важливкть розробки та видглен-
ня щлей управлшня асортиментом в систем! функщональних щлей з розпо-дглом '-х вщповщно до масштабу завдань, яга виршуються.
Вид! лимо цш управлшня асортиментом в системi щлей торговельного пщприемства (рис. 1).
Рисунок 1 — Цш управлшня асортиментом в загальнш системi щлей торговельного пщприемства, адаптовано за [5]
Стратепчш цш управлiння асортиментом можна окреслити наступним чином:
— максимальне задоволення потреб всiх щльових груп споживачiв iз од-ночасним пщвищенням ефективностi взаемод^Г мiж постачальниками та ро-здрiбною торгiвлею-
— формування торгового асортименту, що забезпечить конкурентну перевагу пщприемства i на щй основi максимiзацiю прибутку в довгостроковш перспективi-
— завоювання та утримання певноГ частки пiдприемства на споживчому ринку-
— перемщення в iншi сегменти ринку-
— формування певного iмiджу пiдприемства-
— забезпечення високого рiвня обслуговування покупцiв-
— змщнення фiнансового стану пiдприемства-
— пщвищення ринковоГ вартостi пiдприемства тощо.
Тактичними щлями управлiння асортиментом, на нашу думку, можуть
бути:
— формування поточно'-'- та перспективно'-'- асортиментно'- пол'-тики вщповщно до попиту споживач'-в-
— формування конкретного асортименту, що вщповщае параметрам об-рано'- шш1 та враховуе споживч'- характеристики-
— встановлення напрямгав розширення асортименту вщповщно до потреб, яга змшюються-
— вдосконалення д'-яльносп пщприемств '-з взаемовщносин '-з постача-льниками-
— забезпечення достатньо'- широти, глибини та стшкосп асортименту-
— забезпечення р'-вноваги м1ж авансованими в товари грошовими кош-тами та надходженнями вщ '-х продажу-
— регулювання величини та структури товарних запас'-в, що забезпечуе максимальну ефектившсть авансованих кошт'-в-
— забезпечення зростання обсяпв реал'-зацп та прибутку-
— пщтримання експлуатащйних витрат на мш'-мальному р'-вш-
— прискорення оборотност товарних запас'-в-
— оптим'-защя структури джерел покриття товар'-в з урахуванням забезпечення фшансово'- стшкосп пщприемства-
— управлшня ризиками.
Оперативне управлшня асортиментом може здшснюватись за такими щлями:
— забезпечення безперебшно'- реал'-зацп товар'-в роздр'-бним покупцям-
— формування базового асортименту з урахуванням комплексного спо-живання-
— розподгл окремих груп та пщгруп товар'-в в розр'-з'- споживацьких комплекс'-в-
— поповнення та регулювання асортименту-
— оргашзащя господарських зв'-язгав, контроль '-х здшснення-
— забезпечення закушвл'- товар'-в в обсяз'-, що вщповщае запитам ринку та забезпечуе оптимальний р'-вень товарних запас'-в-
— ращональне використання торгово'-'- площд-
— оргашзащя внутр'-шньомагазинно'- реклами та шформацп щодо асор-тименту-
— ращональне застосування мерчандайзингу-
— стимулювання реал'-зацп тощо.
В'-рно сформульоваш та систематизоваш стратепчш цш функщону-вання пщприемства е основою розробки стратеги його господарсько-фшансово'-'- д'-яльносп, яка е способом досягнення цих щлей. У загальному сенс'-, стратепя — це система управлшня економ'-чними структурами (нащона-льною економжою, територ'-ею, п'-дприемством) за довгостроковими щлями [20]. Ор'-ентуючись на погляди класигав стратег'-чного планування, а саме: А. Чандлера щодо стратег& quot- як визначення довгострокових завдань пщприемства, прийняття курсу дш '- розпод! лу ресурс'-в, необх'-дних для виконання по-ставлених ц'-лей [21] та М. Мескона, який визначае '-'- як детальний всеб'-чний
комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити здшснення Micii та ii щлей [22], — ми погоджуемося з О. В. Шгуновою в тому, що стратепею дь яльност роздрiбного торговельного пщприемства е перспективы, якiсно ви-значеш напрямки розвитку ii складових, яга забезпечують досягнення стра-тегiчних щлей в сферi реaлiзaщi споживачу товарiв та послуг. Вона мае скла-дну структуру, що мiстить ряд складових, яга й визначають ii зм^т [12].
В рамках загально'-1'- стратеги комерщйноi дiяльностi торговельного ш-дприемства план управлiння торговим асортиментом, що забезпечуе досягнення щлей управлшня, називають асортиментною стратегiею. Тобто асор-тиментна стратегiя — це загальний план розвитку торгового асортименту, який спрямовуеться на розширення частки задоволеного попиту та досягнення певних результат дiяльностi торговельного пщприемства [23].
Осгальки стратепя е способом досягнення щлей, то щ способи можуть рiзнитись залежно вiд загально'-1'- стратеги пщприемства. Таким чином, стратепя пщприемства розробляеться на основi та для реaлiзaщi стратепчних щлей. Одночасно, як зазначалось вище, в розвиток стратепчних визначають-ся тактичш цiлi, досягнення яких забезпечуеться формуванням на пщприем-ствi тактики. Пщ тактикою розумiють короткостроковi рiшення та операци роздрiбноi фiрми за кожним з елемен^в своеi стратеги [6].
Ч1льне мiсце в загальному процеа практичного управлiння вщводить-ся й тактищ управлiння асортиментом.
Пiсля розробки стратепчних i тактичних планiв необхщно приступити до розробки додаткових орiентирiв для запобiгання дезорiентацii йвГрно-го тлумачення цих планiв. Таким етапом в процеа реaлiзaцii стратепчних i тактичних плашв, як вщзначають М. Мескон та iншi, е розробка пол^ики. На? х думку, политикою е загальне керування для дш та прийняття рiшень, яке полегшуе досягнення цiлей [22].
Пол^ика визначаеться вищою ланкою керiвництвa на тривалий перюд часу. За словами Дж. Штейнера та Ф. Майнера, пол^ику можна розглядати в якост «Кодексу закошв», який визначае, в якому напрямку можуть здшсню-ватись ди. Вона спрямовуе ди на досягнення цш або виконання задача Поль тика пояснюе, яким чином повинш бути досягнутi цiлi, встановлюючи орiен-тири, яких слiд дотримуватись. Тобто пол^ика призначена для збереження сталосп цiлей, а також для запоб^ання прийняттю недальновидних рiшень, яга будуть базуватись на вимогах поточного моменту. Одночасно, пол^ика не е жорсткою регламентащею рiшень, якi приймаються, зберiгaючи значну свободу вибору дш та рiшень [24].
Таким чином, полггика мiстить правила та засоби реaлiзaцii рiшень або плaнiв. Одш правила мають широкий змiст, iншi — досить вузький, що стосу-еться окремого боку життя пщприемства, функци або рiшення. Тим самим, пол^ика орiентуе функцiонувaння пiдприемствa в реaлiзaцii стратеги на досягнення щлей. Отже, базою для формування певно! полггики е розробленi стратепя та тактика. Вщповщно, асортиментна полггика формуеться на ос-новi aсортиментноi стратеги та тaктицi упрaвлiння асортиментом i спрямо-
вуеться на виршення проблеми вибору й оптим1зац& quot- номенклатури товар1 В, яга реал1зуються.
Враховуючи пщходи науковщв до трактування асортиментно'-'- пол'-тики, а також основш теоретичш положення стосовно пол1тики пщприемства, вважаемо за можливе запропонувати наступне визначення асортиментно'-'- пол1тики торговельного пщприемства.
Асортиментна пол1тика — це курс дш з управлшня торговим асортиментом, що передбачае уточнення та конкретизащю стратепчно'-'- мети й пото-чних завдань- розробку та обГрунтування засоб1 В, метод1 В 1 форм д1яльносп з '-х досягнення- визначення реального ресурсного забезпечення реал1зац& quot- плану. Тобто асортиментна полгтика поеднуе визначення щлей 1 засоб1 В для '-х досягнення та сам1 ршення й вщповщш д& quot- щодо '-х реал1зац& quot-.
Реал1защя оперативних щлей управлшня асортиментом здшснюеться шляхом формування асортименту. Розглядаючи пщходи деяких науковщв щодо тлумачення цього поняття, ми вщзначили його щентичшсть, в певних випадках, з асортиментною концепщею та асортиментною пол1тикою, або обмежене трактування цього термшу.
Виходячи з розглянутих теоретичних положень процесу управлшня та завдань, яга виршуються в систем! управлшня асортиментом, ми подгляемо наведен! вище думки автор1 В щодо формування асортименту. Тобто асортиментна полггика е бгльш широким поняттям. Лише на основ! розроблено'-'- асортиментно'-'- пол1тики може проводитись формування асортименту як & quot- результату. Вищевикладене дозволило визначити м1сце асортиментно'-'- пол'-тики в систем! управлшня пщприемством (рис. 2).
Розглянемо бгльш детально змкт асортиментно'-'- полгтики. Це насампе-ред, постановка & quot- мети (щлей), а точшше, видглення мети з1 стратег& quot- та тактики, що Грунтуеться на ринкових дослщженнях.
Формуванню асортиментно'-'- пол1тики передуе анал1з альтернативних шлях1 В стратепчного 1 тактичного розвитку, що надасть змогу визначити сфери стратег& quot- 1 тактики, в яких пщприемство буде д1яти через асортимент з посиланням 1 ор1ентащею на мгаю та концепщю. Таким чином, мета асортиментно'-'- пол1тики залежить вщ мк& quot-, загально'-'- стратег& quot- та тактики пщприемства 1 полягае в управлшш асортиментом для досягнення його щлей р1зного спрямування 1 характеру.
Отже, розробка та здшснення асортиментно'-'- пол1тики потребуе до-тримання, як мш1мум, наступних умов:
— ч1ткого уявлення про стратепчш цш д1яльносп пщприемства-
— доброго знання ринку та його вимог-
— уявлення про можливост пщприемства та '-х вщповщшсть ринковим запитам.
Тобто асортиментна пол1тика встановлюе зв'-язок м1ж вимогами ринку, з одного боку, та нам1рами 1 можливостями пщприемства — з другого. У зв'-язку з цим можна видглити тага складов! асортиментно'-'- полгтики торговельного пщприемства на сучасному еташ:
1. Сегментащя ринку та виб1р щльових ринкових сегмент1 В.
2. Вивчення вимог споживачiв до товарiв, методiв продажу, упаковки, сервшу та послуг.
3. Визначення набору товарних груп, яким вщдають перевагу спожива-чi та яга забезпечують економiчну ефектившсть дiяльностi пщприемства.
4. Вибiр найбiльш ефективного методу формування асортименту з ура-хуванням сучасних принципiв.
5. Визначення оптимального сшввщношення товарiв, що знаходяться на рiзних стадiях своГх життевих ци^в.
6. Розробка асортиментноГ моделi та стратеги реалiзацii товарiв.
7. Реалiзацiя даних напрямкiв передбачае вирiшення наступних найва-жливiших задач:
— задоволення попиту конкретних груп споживачiв-
— гнучке реагування на вимоги ринку-
— забезпечення фшансово'-Г стiйкостi торговельного пщприемства.
Рисунок 2 — Мкце асортиментноГ пол^ики в системi управлшня пiдприемства роздрiбноi торгiвлi, адаптовано за [25]
Таким чином, можна стверджувати, що асортиментна политика торго-вельного пщприемства повинна будуватись на основ! комплексного пщходу, а також передбачати певш дп з урахуванням вщповщних принцишв. На думку багатьох науковщв [8- 17- 19] асортиментна политика базуеться на таких принципах:
1. Адекватшсть, що передбачае регулюючий характер асортиментно'-'- пол1тики в д1яльносп пщприемства взагаль Дшсно, асортиментна политика встановлюе зв'-язок м1ж запитами ринку з одного боку та напрямами 1 мож-ливостями пщприемства — з другого. Але це т! льки «зовшшня» частина принципу. А його «внутршня» частина охоплюе вщповщшсть потенщалу ш-дприемства. Усе сказане можна зобразити схематично (рис. 3).
Рисунок 3 — Елементи асортиментно'-'- политики торговельного пщприемства
На основ! замкнутого контуру прямих та зворотних зв'-язюв асортиментна пол1тика регулюе розвиток пщприемства в щлому, постшно зктавляю-чи його можливост та темпи згщно з запитами та динамжою ринку.
2. Гнучгасть асортиментно'-'- политики, яка передбачае пошук можливос-тей 1 ршень досить складних проблем. Якщо асортиментна политика не буде повшстю вщкритою для нових щей та метод1 В, вона перетвориться на щось непорушне та не буде стимулювати розвиток пщприемства. Ураховуючи цей принцип, необхщно зазначити, що ор1ентащя на ринок споживача е голов-ним у цьому напряму. Вчеш Р. Б. Ноздрьова та Л. I. Ципчко вважають, що пщ час розробки оптимально'-'- асортиментно'-'- политики необхщно виходити також з принципу «синерпзму». Це означае, що номенклатура товар1 В, що реа-л1зуються, повинна бути внутршньо пов'-язаною 1 окрем1 товари та види по-слуг повинш доповнювати один одного [10]. На нашу думку, принципи, на яких базуеться асортиментна политика, слщ доповнити принципами коорди-нацп та комплексность
Висновки
Комплексний характер асортиментноГ политики означае, що система заходiв та пiдходiв до управлшня асортиментом повинна бути спрямованою на формування конкурентоспроможноГ асортиментноГ модели яка б забезпе-чувала стшк позицп пiдприемства на ринку.
Зазначене стосовно сутносп, напрямiв, завдань принцишв асортиментноГ полiтики та ГГ мiсця в системi управлшня пщприемством пiдтверджуе, на наш погляд, попередньо зроблений висновок про те, що одним з напрямюв управлшсько'-Г дiяльностi торговельного пiдприемства е асортиментна поль тика, а не товарна. Кожне ршення, яке мае вщношення до даноГ сфери, повинно прийматись з урахуванням загальноГ комерцшно'-Г стратегГГ на ринку. Саме за допомогою асортиментноГ политики забезпечуеться досягнення ган-цевих цiлей пiдприемства, пов'-язуються воедино складовi комерцшно'-Г стратегГГ та досягаеться можливкть найбiльш ефективного розпорядження ресурсами.
Список використаних джерел
1. Берман Б. Розничная торговля: стратегический подход / Б. Берман, Дж. Эванс — пер. с англ. — Москва: Вильямс, 2003. — 1184 с.
2. Салливан М. Маркетинг в розничной торговле / М. Салливан, Д. Эдкок — пер. с англ. — СПб.: Нева, 2004. — 384 с.
3. Катаев А. В. Администрирование товарной политики организации: методы дифференциации ассортимента товаров / А. В. Катаев / / Маркетинг розничной торговли. — 2013. — № 3. — С. 162−178.
4. Снегирева В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по товарным категориям / В. Снегирева. — СПб.: Питер, 2006. — 416 с.
5. Гаркавенко С. С. Маркетинг / С. С. Гаркавенко — КиГв: Лiбра, 2004. -
712 с.
6. Близнюк С. В. Маркетинг в УкраГш: проблеми становлення та розвит-ку / С. В Близнюк. — КиГв: Пол^ехшка, 2004. — 400 с.
7. Миротин Л. Б. Транспортная логистика / Л. Б. Миротин. — Москва: Экономика, 2003. — 512 с.
8. Дашлова Л. Л. Оптимiзацiя асортиментноГ политики в^чизняних тор-говельних пщприемств / Л. Л. Дашлова / / Вкник ДонДУЕТ. — 2001. — № 4(21). — С. 192−196.
9. Дашлова Л. Л. Маркетинговi дослщження ринку товарiв для особис-тих селянських господарств: автореф. дис. … д-ра екон. наук: спец. 08. 06. 01 / Л. Л. Дашлова — КиГв. нац. торг. -екон. ун-т. — КиГв, 2004. — 24 с.
10. Ноздрева Р. Б. Маркетинг: как побеждать на рынке / Р. Б. Ноздрева, Л. И. Цыгичко — Москва: Финансы и статистика, 1991. — 304 с.
11. Свидерский В. П. Формирование рыночного ассортимента и ассортиментной политики / В. П. Свидерский, А. Н. Мищенко // В^ник ХДЕУ. -1998. — № 4. — С. 30−33.
12. Пигунова О. В. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговки / О. В. Пигунова, О. Г. Аниськова — Москва: Маркетинг, 2002. — 117 с.
13. Панкратов Ф. Г. Коммерческая деятельность / Г. Ф. Панкратов, Г. К. Серегина. — Москва: Маркетинг, 1998. — 328 с.
14. Балабанова Л. В. Маркетинг / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. — До-нецьк: ДонДУЕТ iм. М. I. Туган-Барановського, 2002. — 562 с.
15. Валевич Р. П. Экономика торгового предприятия / Р. П. Валевич, Г. А. Давыдова. — Минск: Высшая школа, 1996. — 458 с.
16. Мазарак А. А. Економжа торговельного пщприемства / А. А. Мазарак [та ш.] - пщ ред. проф. Н. М. Ушаково'-1. — Кшв: Хрещатик, 1999. -800 с.
17. Мазепа Т. С. Формування асортиментно'-1 полггики пщприемств тор-пвлй зм^т i основш пщходи / Т. С. Мазепа // В^ник Хмельницького нащона-льного ушверситету. Економiчнi науки. — 2008. — № 45. — Т. 1. — С. 73−79.
18. Дейнека О. С. Управлшня асортиментом в контекст ново! роздрiб-но'-1 концепцп / О. С. Дейнека / / Вкник Нащонального ушверситету «Львiвсь-ка полггехшка». — 2005. — С. 286−292.
19. Кривенко Г. Конкурентне позищювання товарного асортименту то-рговельних пщприемств / Г. Кривченко / / Торпвля i ринок Украши. — 2002. -Вип. 14. — Т. 1. — С. 232−237.
20. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф — сокр. пер. с англ. О. Игнатенкова, Ю. Каптуревский. — 3-е изд. — СПб.: Питер, 2004. — 572 с.
21. Chandler A. D. Strategy and Structure / A. D. Chandler. — Washington: Cambridge, 1962. — 564 р.
22. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури — пер. с англ. — Москва: Дело, 1996. — 704 с.
23 Philip K. Principles of Marketing / K. Philip, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong. — London: Prentice Hall International, 1998. — 806 р.
24 Steiner G. Management Policy and Strategy / G. Steiner, J. Miner. — New York: Macmillan, 1977. — 158 p.
25. Науковi пщходи та практичш аспекти оптимiзацii асортименту про-дук^в спещального призначення / Г. Б. Рудавська, С. В. Тищенко, Н. В. Притульська. — Кшв: КНТЕУ, 2002. — 370 c.
© С. О. eфiмова Стаття надшшла 15. 06. 2016
Actuality of assortment policy in the modern management of
retail business enterprise
Yefimova Yevheniia
National University of Pharmacy, Bachelor'-s Degree student, specialty & quot-Marketing"-, Ukraine
Abstract. In the result of research it has been found, that the assortment policy defines the course of actions for managing a point-of-sale assortment which foresees clarification and specification of strategic purpose and current tasks- development and grounding of facilities, methods and forms of activity for their achievement- determination of the real resources providing the realization of the plan. The constituents of assortment policy of enterprise of retail business are identified. It is well-proved that with the help of assortment policy achievement of ultimate goals of an enterprise is provided, the constituents of commercial strategy associate together and the possibility of the most effective usage of resources is arrived.
Keywords: marketing- assortment policy- management of an enterprise.
UDK 658.8 JEL Classification: M31
References
1. Berman, B., & amp- Jevans, Dzh. (2003). Roznichnaja torgovlja: strategicheskij podhod
[Retail: A Strategic Approach]. Moscow, Russia: Vil'-jams (in Russian).
2. Sallivan, M., & amp- Jedkok, D. (2004). Marketing v roznichnoj torgovle [Marketing in
Retail]. Saint-Petersburg, Russia: Neva (in Russian).
3. Kataev, A. V. (2013). Administrirovanie tovarnoj politiki organizacii: me-tody
differenciacii assortimenta tovarov [Administration of commodity policy of the organization: the methods of differentiating range of products]. Marketing roznichnoj torgovli, 3, 162−178 (in Russian).
4. Snegireva, V. (2006). Roznichnyj magazin. Upravlenie assortimentom po tovarnym
kategorijam [Retail store. Assortment management by product category]. Saint-Petersburg, Russia: Piter (in Russian).
5. Harkavenko, S. S. (2004). Marketynh [Marketing]. Kyiv, Ukraine: Libra (in Ukrain-
ian).
6. Blyzniuk, S. V. (2004). Marketynh v Ukraini: problemy stanovlennia ta rozvytku
[Marketing in Ukraine: problems of formation and development]. Kyiv, Ukraine: Politekhnika (in Ukrainian).
7. Mirotin, L. B. (2003). Transportnaja logistika [Transport logistics]. Moscow, Rus-
sia: Jekonomika (in Russian).
8. Danilova, L. L. (2001). Optymizatsiia asortymentnoi polityky vitchyznianykh torho-
velnykh pidpryiemstv [Optimization of assortment policy of domestic point-of-sale enterprises]. Visnyk DonDUET, 4(21), 192−196 (in Ukrainian).
9. Danilova, L. L. (2004). Marketynhovi doslidzhennia rynku tovariv dlia osobystykh
selianskykh hospodarstv [Marketings researches of market of commodities are for the personal peasant economies] (Doctoral thesis). Kyiv, Ukraine: KNTEU (in Ukrainian).
10. Nozdreva, R. B., & amp- Cygichko, L. I. (1991). Marketing: kak pobezhdat'- na rynke
[Marketing: how to win in the market]. Moscow, Russia: Finansy i statistika (in Russian).
11. Sviderskij, V. P., & amp- Mishhenko, A. N. (1998). Formirovanie rynochnogo
assortiments i assortimentnoj politiki [Formation of the market range and assortment policy]. VisnikHDEU, 4, 30−33 (in Russian).
12. Pigunova, O. V., & amp- Anis'-kova, O. G. (2002). Strategija kommercheskoj dejatel'-nosti
predprijatija roznichnoj torgovki [Strategy of commercial activity of the enterprise of the retail dealer]. Moscow, Russia: Marketing (in Russian).
13. Pankratov, F. G., & amp- Seregina, G. K. Kommercheskaja dejatel'-nost'- [Business
Activity]. Moscow, Russia: Marketing (in Russian).
14. Balabanova, L. V., & amp- Sardak, O. V. (2002). Marketynh [Marketing]. Donetsk,
Ukraine: DonDUET im. M. I. Tuhan-Baranovskoho (in Ukrainian).
15. Valevich, R. P., & amp- Davydova, G. A. Jekonomika torgovogo predprijatija [The
economy of trade enterprises]. Minsk, Belarus: Vysshaja shkola (in Russian).
16. Mazaraki, A. A. (1999). Ekonomika torhovelnoho pidpryiemstva [The economy of
trade enterprises]. N. M. Ushakova (Ed.). Kyiv, Ukraine: Khreshchatyk (in Ukrainian).
17. Mazepa, T. S. (2008). Formuvannia asortymentnoi polityky pidpryiemstv
torhivli: zmist i osnovni pidkhody [Formation of assortment politics commercial, content and basic approaches]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, Vol. 1,45, 73−79.
18. Deineka, O. Ie. (2005). Upravlinnia asortymentom v konteksti novoi rozdribnoi
kontseptsii [Range management in the context of the new retail concept]. Visnyk Natsionalnoho universytetu & quot-Lvivska politekhnika& quot-, 14, 286−292.
19. Kryvenko, H. (2002). Konkurentne pozytsiiuvannia tovarnoho asortymentu
torhovelnykh pidpryiemstv [Competitive positioning product range of commercial enterprises]. Torhivlia i rynok Ukrainy. Vol. 14,1, 232−237.
20. Ansoff, I. (2004). Strategicheskoe upravlenie [Strategic Management] (3rd ed.).
Saint-Petersburg, Russia: Piter (in Russian).
21. Chandler, A. D. (1962). Strategy and Structure. Washington: Cambridge.
22. Meskon, M., Al'-bert, M., & amp- Hedouri, F. (1996). Osnovy menedzhmenta [Manage-
ment Basics]. Moscow, Russia: Delo (in Russian).
23 Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., & amp- Wong, V. (1998). Principles of Market-
ing. London: Prentice Hall International.
24 Steiner, G., & amp- Miner, J. (1977). Management Policy and Strategy. New York, USA:
Macmillan.
25. Rudavska H. B., Tyshchenko, Ie. V., & amp- Prytulska, N. V. (2002). Naukovi pidkhody ta praktychni aspekty optymizatsii asortymentu produktiv spetsialnoho pryznachennia [Scientific approaches and practical aspects of optimizing product range of special purpose]. Kyiv, Ukraine: KNTEU (in Ukrainian).
© Y. Yefimova
Retrieved 15. 06. 2016

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой